מודל וייסבורד (1978)

הנטייה הטבעית האנושית הינה לבחון פעילות של כל מחלקה בנפרד, אולם כמו כל מערכת הארגון בנוי ממחלקות שמחוברות זו לזו, הקשרים המורכבים הללו בין המחלקות השונות בארגון הן שיוצרות את השלם (מערכת פתוחה ודינמית), לכן במהלך האבחון יש לאתר את התהליכים ודפוסי הפעילות הקבועים שמחברים וקושרים את המערכת. המודל של מ. וייסבורד (1978) מחלק את הסביבה הפנים-ארגונית לשישה תת-מערכות ארגוניות, האבחון מתבסס על ניתוח התפקוד של תת מערכות אלה.

  1. מטרות ויעדים: האבחון מתמקד בבחינת הרלוונטיות של תחום העיסוק, מטרות הארגון, סוג הלקוחות, סוג המוצרים, ייחודו, הנישה של הארגון והאסטרטגיה להשגת המטרות. האם בכלל הוגדרו יעדים, האם הם מוכרים, ידועים ומופנמים בעובדים, האם הם רלוונטיים ומותאמים לשינויים בסביבה והאם קיימת הלימה בין המטרות למערכות אחרות בארגון.
  2. ניהול ומנהיגות: כאן מתמקד האבחון בסגנון הניהול ובהתאמתו למצב הארגון, מידת קיומה של מנהיגות מובילה, צוות ניהולי משלים, תפקוד ההנהלה ומועצת המנהלים, בחינה של תהליך קבלת ההחלטות, מידת שיתוף העובדים ומעורבותם בתהליכי קבלת ההחלטות.
  3. מבנה ארגוני: בחינת המבנה והתאמתו לצרכי הארגון והסביבה. מידת הגמישות של המבנה, תאמת המבנה לגודל החברה ולמורכבותה, מידת הביזור או הריכוז הנדרשים, כושר למידה הסתגלות, תקשורת פתוחה ורב-מימדית, זרימת המידע במערכת ובין המערכת וסביבתה, חלוקת התפקידים ושיתוף הפעולה בין היחידות, מידת עבודת הצוות בארגון ואיכותה, גמישות ארגונית וגמישות התפקיד.
  4. יחסי אנוש: בחינה ואבחון לגבי קיומם של תרבות ואקלים ארגוני של פתיחות וקבלה, יחסי אמון, עידוד, ניסוי וטעייה, אקלים היחסים ביחידות ובארגון, תמיכה וקבלה של רעיונות ואנשים שונים.
  5. תגמולים: מהן שיטות ההנעה והתגמול בארגון, מהם התגמולים החומריים, אילו הטבות אחרות קיימות, מהן השיטות האחרות להנעת העובדים, האם הארגון מקדיש זמן ומשאבים לקידום ופיתוח העובדים, למעורבות ושותפות, לגיוון ועניין, לסמכות ואחריות.
  6. מנגנונים מסייעים : כאן נבדק קיומם ותפקודם של: שיטות בקרה, ביקורת, הערכה, שימוש בסקרי שביעות רצון, נהלים ותקנות, בטיחות, מנגנוני שמירת איכות.
  7. היבטים פיזיים : מהי איכות המשתנים הפיזיים, מידת החדשנות, מידת השימוש בטכנולוגיה מתקדמת, בחינת המצאות ציוד נחוץ להשגת המטרות, בחינה של איכות סביבת העבודה.
  8. סביבה : יחסי הארגון והסביבה (הסביבה הפוליטית, הסביבה התרבותית, חברתית, הסביבה החוקית, הסביבה הטכנולוגית, הסביבה הכלכלית ושוק העבודה).

המודל של וייסבורד (1978) מצביע על כך שהארגון בנוי ממחלקות, הקשורות זו בזו בקשרים מורכבים ותלויות זו בזו. מוקד המודל הינו פנים-ארגוני, אך כאמור, קיימות פרספקטיבות נוספות לבחינת ארגון. המיקוד שלהן עשוי להיות חוץ-ארגוני, בסביבת הארגון ובהשפעותיה- למשל איתור מגמות בשוק, איומים והזדמנויות, טכנולוגיות חדשות, יוזמות של מתחרים וכיו' או בקבוצות השונות הקשורות לארגון ומשפיעות על תפקודו למשל הלקוחות או בעלי המניות .